Yrityksen

SOPIMUKSET

Kuka teidän sopimukset laatii?

Sopimus on työkalu, jolla pyritään liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä tapa ennakoida ja hallita riskejä. Hyvän sopimuksen laatiminen vaatii siis sopimusoikeudellisen osaamisen lisäksi vahvaa liiketoiminnallista ymmärrystä. Meiltä löytyy näitä molempia.  

Sopimusten laatiminen tai niiden tarkistaminen käy vaivattomasti. Käydään ensin yhdessä läpi tarpeenne ja tavoitteet sopimukselle, jonka jälkeen me laadimme sinulle sopimusluonnoksen tai annamme lausunnon jo valmiista sopimuksesta. Lähetämme luonnoksen sinulle kommentoitavaksi ja tämän jälkeen laadimme lopullisen asiakirjan.

sopimukset

Sopimukset suomi/englanti.

 • Yhteistyösopimukset
 • Osto- ja myyntisopimukset
 • Kauppakirjat
 • Alihankintasopimukset
 • Toimitusehdot ja muut yleiset sopimusehdot
 • Tarjouspohjat ja tarjouspyyntöpohjat
 • Kauppaedustaja- ja agenttisopimukset
 • Pääomasijoitussopimukset, velkakirjat ja pääomalainasopimukset
 • Kiinteistökauppojen kauppakirjat
 • Osakassopimukset, yhtiösopimukset ja yhtiömiessopimukset
 • Muut sopimukset
 • Avustaminen sopimusneuvotteluissa

Sopimukset laaditaan yrityskohtaisesti

Perehdymme aina tarpeeseen ja taustatekijöihin ennen sopimusluonnoksen laatimista. Suulliset ja kirjalliset sopimukset ovat yhtä sitovia, mutta hyvät kirjalliset sopimukset  tuovat varmuutta sopimussuhteeseen ja auttavat riskienhallinnassa ja saavuttamaan sopimukselle asetetut tavoitteet. 

Ota käyttöösi sopimusohje -opas

Tässä kattava muistilista sopimusten laatimisen tueksi

Yrityksen sopimukset tarkistetaan​

Liikesopimusriskit voidaan parhaiten välttää ennakolta, eli ennen niiden allekirjoittamista. Ota siis yhteyttä ennen kuin allekirjoitat. Tarkistamme sopimukset riskien ja vaaranpaikkojen varalta ja teemme perustellut muutosehdotukset. 

Päämiehen ja edustajan välinen sopimus kannattaa laatia huolella. Sopimuksessa tulee sopia varsin monesta asiasta, kuten edustamisoikeuden laajuudesta, korvauksista, sopimuksen päättämisen jälkeisistä oikeuksista, asiakasrekisterin omistuksesta jne.

Kuluttajansuojalain uudistuksen myötä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja koskevista sopimuksista säädetään aikaisempaa yksityiskohtaisemmin.

Laadimme digitaalisia palveluita koskevat käyttöehdot B2B, sekä kuluttajapalveluita koskien.

Pelkäätkö, että yhtiökumppanin kanssa voi tulla myöhemmin riitaa? Ei hätää, tehdään teille osakassopimus.

Osakassopimuksella sovitaan osakkaiden yhteistyöstä ja päätöksenteosta yhtiössä sekä myös toimintamalleja epätoivottavien tilanteiden varalta. Osakassopimuksen laatimisessa tulee huomioida myös yhtiöjärjestyksen määräykset ja muut osakkaiden keskinäiset tai yhtiön kanssa tehdyt sopimukset. Osakassopimusta tehtäessä on kyettävä puhumaan hankalistakin asioista. Me olemme sitä varten, että teemme teille ne hankalatkin kysymykset.

Mitä jos asiakas esittää yllättäviä vaatimuksia? Onko mahdollista tarkistaa palveluhintoja? Hyvä palvelusopimus antaa näihin vastaukset. Katsotaan palvelusopimus kuntoon kokonaisuutena. Ovatko palveluiden kuvaukset riittävät ja miten rajata vastuita? Hyvät sopimukset myös nostavat liiketoiminnan arvoa erityisesti palvelualalla, koska kassavirta perustuu tehtyihin sopimuksiin. Hyvässä palvelusopimuksessa huomioidaan siis myös liiketoiminnalliset tavoitteet.

Pääomalaina on osakeyhtiölle annettu erityisehtoinen laina, jolla on muita lainoja huonompi oikeus takaisinmaksuun ja korkoon. Pääomalaina voidaan tiettyjen ehtojen täyttyessä lukea myös yhtiön omaan pääomaan, toisin kuin muut lainat.

Pääomasijoitussopimuksella sovitaan osakeyhtiöön tehtävästä oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta. Pääomasijoitus voi myös olla osa laajempaa rahoituskokonaisuutta. Toisinaan pääomasijoitus toteutetaan konvertoimalla annettuja pääomalainoja tai velkoja yhtiön omaan pääomaan.

Ärsyttää, sopimusta on rikottu. Nyt pitäisi kirjoittaa reklamaatio. Reklamaatio kannattaa laatia mahdollisimman nopeasti, kirjallisesti ja perusteellisesti. Ilman reklamaatiota et voi myöskään vaatia sopimusrikkomuksesta korvausta.

Autamme reklamaation laadinnassa ja keskustelussa sopimusta rikkoneen sopimuskumppanin kanssa.

Vähemmän riskiä ja enemmän tulosta.

Hyvässä sopimuksessa huomioidaan liiketoiminnalliset tavoitteet sekä sopimusriskit.

Sopimukset kuntoon – kokonaisuus auttaa vähentämään ennakoimattomia sopimuksiin liittyviä vastuita ja kustannuksia sekä parantaman yrityksen taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Investointi mikä kannattaa.

 • Myyntisopimusten- ja tarjouspohjien laatiminen/päivitys
 • Yleisten sopimusehtojen (osto- tai myyntiehdot) laatiminen/päivitys
 • Mahdollisten muiden sopimusten laatiminen/päivittäminen
 • Yrityskohtaisen sopimustoiminnan -ohjeen laatiminen
 • Henkilöstön sopimuskoulutus ja laadittujen ohjeiden jalkautus

Sopimuksen tarkistamisprosessi.

Lähetämme teille sopimustyyppikohtaisesti suunnitellun taustakartoituslomakkeen ja tarvittaessa pidämme myös teams- palaverin/ tapaamisen. Taustakartoituksilla selvitämme tavoitteenne sopimukselle sekä reunaehdot ja ennakoimme mahdollisia sopimusriskejä.

Luemme sopimuksen läpi ja annamme lausuntomme sopimukseen mahdollisesti sisältyvistä riskeistä sekä korjausehdotuksemme. Tarkistamme erityisesti mahdolliset näkyvät ja piilotetut riskit, vahingonkorvausrajoitukset sekä vastuiden näkökulmasta epäselväksi jäävät kohdat. Tarvittaessa annamme myös muita toimintaohjeita.

Huonokin sopimus sitoo. Edullisin sopimusriski onkin ennakolta estetty riski. Toisinaan riskejä ei voi poistaa kokonaan, mutta ne on kuitenkin hyvä tuntea. Tarkistusprosessissamme yhdistyy liiketoiminnan ja oikeudellisten asioiden tuntemus.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan yrityksen tai muun organisaation tulee informoida rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä. Tiedon tulee olla helposti saatavilla ja ymmärrettävässä muodossa.

Toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa vaan yhtiöoikeudellinen toimielin. Toimitusjohtaja sopimuksessa onkin tärkeää sopia kaikista keskeisistä toimisuhteeseen liittyvistä seikoista.

Väärin laadittu työsopimus voi kaventaa työnantajan työnjohto-oikeuksia. Vaikka työsuhde on varsin säädelty sopimussuhde, työsopimuksella voidaan kuitenkin sopia monista keskeisistä työnantajan ja työntekijän välisistä vastuista ja velvoitteista. Voimme laatia työsopimuksen juuri teidän yrityksenne tarpeita silmällä pitäen.

Mietitkö millaiset toimitusehdot verkkokauppasi tarvitsee ja mitä siinä tulisi huomioida? Ei hätää, me olemme tehneet niitä paljon.  Ota yhteyttä, niin selvitetään millaiset toimitusehdot, sinun verkkokaupassasi tarvitaan. Iske samalla kaksi kärpästä yhdellä iskulla eli laadimme myös tietosuojaselosteen verkkokauppaasi varten.

Mietitkö millaiset toimitusehdot verkkokauppasi tarvitsee ja mitä siinä tulisi huomioida? Ei hätää, me olemme tehneet niitä paljon.  Ota yhteyttä, niin selvitetään millaiset toimitusehdot sinun verkkokaupassasi tarvitaan.

Vuokrasopimuksella sovitaan vuokrakohteen antamisesta vuokralaisen hallintaan ja käyttöön. Vuokrakohteena voivat olla esimerkiksi asuinhuoneistot, liikehuoneistot, teollisuusrakennukset tai irtaimet esineet. Vuokrasopimuksella sovitaan osapuolten vastuista ja velvoitteista. Asuin- ja liikehuoneistojen vuokrasuhteissa tulee noudattaa myös niistä annettuja lakeja.

Yhteistyösopimuksella sitoudutaan yleensä tiiviiseen yhteistyöhön. Usein kuitenkin osapuolten lähtökohdat sopimuksen tekemiselle ovat erilaiset. Voinko luottaa toiseen osapuoleen ja millainen sopimus tarvitaan? Taustakartoituksen avulla selvitämme tavoitteenne sopimukselle ja siihen mahdollisesti liittyvät riskit.

Tarvitsetko yleiset sopimusehdot mutta et ole varma millaiset? Selvitetään miten teidän sopimuksentekoprosessinne toimii, ja laaditaan sopivat siltä pohjalta.

Yleisiä sopimusehtoja (vakioehdot, ostoehdot, myyntiehdot, toimitusehdot jne.) käytetään usein pääsopimusten liitteinä, mikäli tehdään paljon samankaltaisia sopimuksia. Toisinaan yleiset sopimusehdot on tarpeen liittää jo tarjoukseen. Käymme kanssasi läpi myös yleisten sopimusehtojen käyttämisen, jotta saat niistä sen hyödyn mitä tavoittelet.

Uskaltaako tätä sopimusta allekirjoittaa?

Toisinaan on hyvä pysähtyä miettimään ennen kuin sopimuksen allekirjoittaa. Käy lukemassa, missä tilanteissa sinun kannattaa pysähtyä miettimään.

Yrityksesi talous- ja lakiasiat kerralla kuntoon!

Lataa maksuton opas