Osakeyhtiön hallitus ja vastuun hallitseminen | Lakitilitoimisto

Osakeyhtiön hallitus PK-yrityksessä

Kevät on kirjanpitäjän kiireisintä aikaa, sillä useimmiten yritysten tilikausi on kalenterivuosi. Suuremmilla yrityksillä tilinpäätösvientejä tehdään jo kuukausittain, joten tilinpäätöksen ajankohtaan jää lähinnä hifistely ja lukujen tarkastus. Mutta mitä pienempi yritys, sitä useammin varsinaiset tilinpäätösviennit jäävät tilikauden lopussa tehtäviksi.

Vahingonkorvausvastuun syntyminen yrityksen hallituksessa

Vastuu osakeyhtiössä kulminoituu henkilön rooliin yhtiön johdossa, ei osakkeiden omistamiseen. Osakeyhtiölain (2006/624) 22. luvun 1§:n mukaan hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on aiheuttanut yhtiölle toimiessaan huolellisuusvelvoitteen vastaisesti (OYL 1.luku 8§). Mikäli hän aiheuttaa vahinkoa rikkoessaan muuten osakeyhtiölakia (muuten kuin huolellisuusvelvoitetta tai muita OYL 1. luvun periaatteita) tai yhtiöjärjestystä on hän korvausvelvollinen yhtiön lisäksi myös osakkeenomistajalle sekä muulle vahinkoa kärsineelle henkilölle. Vahingonkorvausvastuun syntyminen ei edellytä tahallisuutta, huolimattomuus riittää. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön johtoon kuuluvat siis toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja mahdollisen hallintoneuvoston jäsenet ja vahingon tulee olla aiheutettu näissä tehtävissä. Yhtiön johtoon kuuluvan henkilön on siis syytä kyetä näyttämään toteen huolellinen ja yhtiön edun mukainen päätöksenteko. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö virheitä voisi tehdä. Edellytys on pyrkiä vilpittömästi yhtiön edun mukaiseen päätöksentekoon.  

Osakeyhtiölaki ei erittele yhtiöitä niiden koon mukaan. Vastuu on siis lähtökohtaisesti samanlaista niin pienessä kuin suuremmassakin yhtiössä. Hallitustyöskentelyn merkitystä herkästi vähätellään tai se yksinkertaisesti unohdetaan. Yrittäjävetoisessa firmassa on helppo tehdä päätökset, kiireen keskellä, ilman niiden kirjaamista pöytäkirjoihin. Hallitustyöskentely saattaa tuntua pingottamiselta tai turhalta byrokratialta.  

Hallitustyöskentelyn keskeisin tehtävä on edistää yhtiön strategian mukaista liiketoimintaa ja yhtiön tarkoituksen toteutumista, joka on yleensä voiton tuottaminen osakkeenomistajalle. Päätöksenteon keskellä on kuitenkin mietittävä myös oman henkilökohtaisen vahingonkorvausvastuun hallintaa. Kohtuullinen byrokratia voi osoittautua ystäväksesi, mikäli myöhemmin joudut perustelemaan tekemiäsi päätöksiä. 

Miten omaa vastuutansa voi sitten hallita?

Luonnollisesti tehdyt päätökset ja toimenpiteet tulee olla vilpittömästi tehty yhtiön edun mukaisesti, perustuen huolelliseen harkintaan. Huolellinen harkinta tarkoittaa sitä, että päätöksen teon taustaksi kerätään riittävä tieto, esim. laaditaan investointilaskelmat ja kannattavuusaskelmat sekä arvioidaan liiketoiminta- ja sopimusriskit ja kirjataan ne pöytäkirjoihin tai niiden liitteeksiErityistä tarkkuutta edellytetään lähipiirin kanssa tehtyjen sopimusten osalta sekä yhtiön oman pääoman ja kannattavuuden ollessa heikko.  

Vaikka yhtiössä olisi vain yksi osakkeenomistaja, yrittäjä, joka toimii yhtiönsä ainoana varsinaisena hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana, olisi hyvä kaikista merkittävistä päätöksistä laatia hallituksen kokouksen pöytäkirja. Hallituksen kokouksen pöytäkirja, josta löytyy myös päätöksen perustelut, toimii tarvittaessa vahvana todisteena siitä millä perusteella ja miksi tietty päätös on tehty. Tätä todistetta saatetaan tarvita arvioitaessa yrittäjän osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaista toimintaa ja mahdollista vahingonkorvausvastuuta.  

Kyse ei ole avaruustieteestä eikä suhteettomasta byrokratiasta. Kyse on oikeiden toimintamallien noudattamisesta ja huolellisuudesta, joka kulminoituu päätösten kirjaamiseen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Juha Tuominen, Suomen Lakiekonomit
Juha Tuominen

juha.tuominen@lakiekonomit.fi
040 562 6407

KTM, lakiekonomi
Lakitilitoimiston hallituksen puheenjohtaja 

Arvonlisävero on kulutusvero, jossa veronmaksajina ovat tavaroiden ja palveluiden lopulliset kuluttajat eli kotitaloudet, jotka eivät saa vähentää arvonlisäveroa omassa verot